2020
August -        1. - 31. frei
September -  17. - 30. frei
Oktober -       1.2.3.4.5.6.7. frei
November -   1. - 30. frei
Dezember -   1. - 10. frei